تتا با بکارگیری روش تست آکوستیک امیشن وضعیت کف مخازن نگهداری را حین سرویس ارزیابی کرده و آسیب های ناشی از خوردگی های فعال از قبیل حفره pitting و نشتی ها را شناسایی نماید.

در این روش، آرایه ای از سنسورها بصورت محیطی در یک ردیف (در برخی شرایط دو ردیف) بر روی دیواره خارجی مخزن نصب شده و فعالیت های آکوستیکی مربوط به پدیده های خوردگی و نشتی در کف مخزن ردیابی می شود.

پایش وضعیت کف مخازن نگهداری بدین روش طی سه مرحله کلی زیر انجام می گیرد:

1- جمع آوری اطلاعات مخزن و محیط آزمون

2- انجام عملیات داده برداری

3- تحلیل داده ها و ارائه گزارش

مزیت اساسی روش تست آکوستیک امیشن، دستیابی به اطلاعاتی از وضعیت کف مخزن نگهداری می باشد که بر اساس آنها بهره بردار می تواند مخازن را جهت قرار دادن در برنامه های تعمیراتی و اورهال اولویت بندی کرده و بدین ترتیب هزینه ها را بطور چشمگیری کاهش دهد.