بازرسی مخازن کروی و بولت با آزمون آکوستیک امیشن (پتروشیمی تبریز)