تحلیل FFS و تخمین عمر باقیمانده مخازن

تحلیل FFS یک سری ارزیابی های کمی مهندسی می باشد که به منظور تعیین و تایید یکپارچگی ساختاری و انسجام مکانیکی تجهیزات در حال سرویس و دارای ترک، و یا هر نقص دیگر ایجاد شده در حین ساخت و یا سرویس، انجام می پذیرند. ظروف تحت فشار، مخازن ذخیره و سیستم های لوله کشی با گذشت زمان در معرض انواع گوناگونی از تخریب قرار می گیرند که این امر در نهایت یکپارچگی سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد. کُدها و استانداردهای فعلی تنها ارائه دهنده قوانین و دستورالعمل های مربوط به طراحی، ساخت، بازرسی و تست تجهیزات تحت فشار نوساز می باشند. در حال حاضر این کُدها در مورد پذیرش ضخامت از دست رفته و خورده شده تجهیزات از قوانین تجربی استفاده می کنند. در نتیجه، واحدهای عملیاتی اغلب به اشتباه و بدون اینکه واقعاً نیازی باشد به منظور تعمیر یا تعویض تجهیزات متوقف می شوند.

در چنین شرایطی،  اجرای ارزیابی های مهندسی نظیر FFS جهت بررسی یکپارچگی ساختاری و امکان افزایش ایمن عمر تجهیزات دارای نقص امری مفید و در عین حال ضروری به نظر می رسد. طبق دستورالعمل FFS ، ابتدا تخمینی محافظه کارانه از نرخ تخریب سازه محاسبه می شود؛ سپس میزانی از پیشرفت تخریب که سازه می تواند تحمل کند، تعیین گردیده و برنامه بازرسی آتی به گونه ای کــه پیش از زمـان پیش بینی شده از کـارافتـادگـی تجهیـز باشــد مشخص می گردد.

تتا با همکاری متخصصین با تجربه در حوزه FFS، خدمات مرتبط با تحلیل انواع مخازن نگهداری و تحت فشار را ارائه می نماید.

print