تست مخازن CNG جایگاهی با آزمون آکوستیک امیشن (استان البرز)