ردیابی خوردگی و نشتی در کف مخازن نگهداری با آزمون آکوستیک امیشن (شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات)