ردیابی خوردگی و نشتی در کف مخازن نگهداری با آزمون آکوستیک امیشن (فراسکو عسلویه)