مانیتورینگ مداوم خط PRG/Distributor به مدت ۶ ماه با آزمون آکوستیک امیشن (پتروشیمی مرجان)