در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت راکتور حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی، نشتی و ترک‌های احتمالی شناسایی شدند.

print