تبدیل شدن به برند برتر تحقیق و توسعه در ایران
تقویت زیرساخت های لازم برای حضور و رقابت در عرصه جهانی