Slide

ردیابی خـوردگی و نشتی در کف مخازن نگهـداری اتمسفـریک با  آزمون آکوستیک امیشن

شرکت تتا، با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت کف مخازن نگهداری را حین سرویس ارزیابی کرده و آسیب های ناشی از خوردگی های فعال و نشتی ها را شناسایی می نمــایـــد.

در این روش، آرایه ای از سنسورها بصورت محیطی در یک ردیف (در برخی شرایط دو ردیف) بر روی دیواره خارجی مخزن نصب شده و فعالیت های آکوستیــکی مربــوط به پدیــده های خوردگی و نشتی در کف مخـزن ردیــابـی می شـــود.

پایـش وضعـیت کف مخازن نگهداری بدین روش طی سـه مرحله کلی زیر انجام می گیرد:

  1. جمع آوری اطلاعات مخزن و محیط آزمون
  2. انجام عملیات داده برداری
  3. تحلیل داده ها و ارائه گزارش و اعلام Condition Index

مزیت اساسی روش تست آکوستیک امیشن، اطلاع از وضعیت کف مخزن نگهداری بدون نیاز به تخلیه مخزن می باشد که بر اساس آنها بهره بردار می تواند مخازن را جهت قرار دادن در برنامه های تعمیراتی و اورهال اولویت بندی کرده و بدین ترتیب هزینه ها را بطور چشمگیری کاهش دهد.

print