مورد کاوی شماره 1 :

Pipeline leak detection in 400m, 12’’ diameter, buried pipeline               

تشخیص نشت خط لوله در خط لوله مدفون 400 متر، قطر 12 اینچ

در حین هیدروتست لوله، فشار از 12 بار به 3 بار در 1 ساعت کاهش یافت. از آنجایی که مطلقاً هیچ نشانه قابل مشاهده‌ای از موقعیت نشتی وجود نداشت، تصمیم گرفته‌شد برای یافتن محل نشتی از آکوستیک امیشن استفاده‌شود. اندازه گیری های اولیه (ASL) با استفاده از دستگاه آکوستیک امیشن در قسمت‌هایی از لوله که قبلاً در طول آزمایش‌ها برای تعیین محل نشتی بر اساس انتظارات بازرسان و سابقه گذشته، در حالی که فشار در حدود 9 بار ثابت نگه داشته شده‌بود، انجام شد. این اندازه گیری‌های اولیه محل نشت احتمالی را به طول حدود 110 متر کاهش داد که 70 متر از آن با بتن پوشانده‌شده‌بود.

شکل 1 نمونه ای از سیگنال نشتی را نشان می دهد که به 4 سنسور مختلف می رسد. کانال 3 قوی‌ترین سیگنال دریافتی را نشان می دهد. شکل موج های به دست‌آمده به وضوح تضعیف سیگنال را نشان می‌دهند که به صورت افت دامنه سیگنال (به تفاوت در مقیاس‌های محور Y توجه داشته باشید) از کانالی به کانال دیگر آشکار است. با توجه به نمودار دامنه در مقابل زمان سیگنال ابتدا به کانال 3 رسید، به این معنی که منبع به کانال 3 نزدیکتر است.

سیگنال نشتی لوله مدفون

 

زمان ورود در کانال های 1 و 4 تقریباً یکسان است، یعنی فاصله منبع از کانال های 1 و 4 تقریباً یکسان است یا به عبارتی منبع بسیار نزدیک به وسط بین 2 کانال است. شکل 2 اندازه گیری های ASL را در هر کانال و نمودارهای مکان نشان می دهد که مکان مشکوک را بر اساس داده های به دست آمده برای مدت 240 ثانیه مشخص کرده است و نشانه ای از یک نقطه نشتی احتمالی (درحدود 15 متری سنسور 3، زیر ناحیه) ارائه می‌دهد. تجزیه و تحلیل بیشتر در محل با استفاده از تنظیمات مکان مختلف انجام می‌شود. خط لوله در محل توصیه‌شده در معرض دید قرار گرفت و یک سوراخ 7 میلی متری پیدا شد. کل مدت زمان آزمون کمتر از 1 روز بود.

اندازه گیری های ASL لوله مدفون

مورد کاوی شماره 2 :

Leak detection on a new-built 1000 m long, 80cm dia. water pipeline crossing a small river

تشخیص نشت در یک دستگاه جدید به طول 1000 متر و قطر 80 سانتی متر. خط لوله آب از یک رودخانه کوچک عبور می کند

لوله مورد آزمون، بخشی از یک خط لوله جدید 20 کیلومتری آب بود که در کنار ساحل یک رودخانه کوچک ساخته شده‌است. در برخی نقاط خط لوله از رودخانه عبور می‌کرد و در زیر کف رودخانه مدفون بود. آزمایشات هیدرولیکی توسط سازنده در هر کیلومتر از خط لوله انجام شد. فشار داخل قطعه مشکوک، قابلیت افزایش بیش از 8.5 بار را نداشت که اولین نشانه نشتی است. فشار در عرض 30 دقیقه از 8.5 بار به 5.5 بار کاهش یافت. در مجموع 11 موقعیت ( نقاط 2 تا 12 ) در فواصل بین 70 تا 100 متر حفاری شد، همانطور که در شکل 3 نشان داده شده‌است. نقاط 1 و 13 لبه های جدا‌شده (کور) لوله را نشان می‌دهد که در آن دو پمپ آب برای افزایش فشار در داخل لوله وصل شده‌اند.

تشخیص نشت لوله مدفون

لوله با آب پر شده‌بود و فشار به آرامی افزایش پیدا می‌کند. در طول افزایش فشار، اندازه گیری‌های  AE ASL در سراسر لوله انجام شد.(شکل4)، که نشان‌دهنده نشت احتمالی بین موقعیت‌های 3 و 5 است.

اندازه گیری‌های  AE ASL در لوله مدفون

به منظور تعیین محل نشتی، سه سنسور AE، PAC، R3i در موقعیت های 3 ، 4 و 5 کوپل شدند و آزمون آکوستیک امیشن (AE)  با استفاده از سیستم دیجیتال چند کاناله انجام شد. نمودارهای حاصله، منطقه مشکوک را در حدود 9 متر از موقعیت 4، بین موقعیت های 3 و 4 نشان داد (شکل 5).

موقعیت نشتی لوله مدفون

موقعیت نشتی در شکل 6 نشان داده‌شده‌است.

مورد کاوی شماره 3 :

Preventive check of 73 different buried gasoline pipe sections under roads or dikes, using portable AE system only

بررسی پیشگیرانه 73 بخش مختلف لوله بنزین مدفون در زیر جاده ها یا دایک ها، تنها با استفاده از سیستم AE قابل حمل

پالایشگاهی شواهدی مبنی بر نشت بنزین در داخل سایت داشت و خواستار بررسی پیشگیرانه 73 قسمت مختلف لوله بنزین مدفون‌شده در زیر زمین، عبور از جاده ها یا دایک شد. مقاطع لوله دارای طول های مختلف (2 تا 45 متر) و قطرهای مختلف ( 3تا 24 اینچ) بودند. در هر بخش مدفون (زیر جاده یا دایک) دو سنسور AE R3i بر روی قسمت های آماده‌شده در دو طرف لوله نصب شد. تمام اندازه‌گیری‌های AE ASL و مکان با استفاده از تجهیزات قابل حمل AE PAC’s Pocket انجام شد.

لوله ها با محصول (بنزین) پر‌شده و فشار به حداکثر ممکن، از 4 تا 37 کیلوگرم بر سانتی متر مربع (بسته به مقطع) افزایش یافت. شکل 7 دو نمودار را نشان میدهد که در طول داده‌برداری AE روی یک بخش نشتی (طول 11 متر، قطر 6 اینچ) ثبت شده‌است. تغییرات ASL ناشی از تغییر فشار (0-6 کیلوگرم بر سانتی متر مربع) است. فشار اعمال‌شده بالاتر، ASL بالاتری می‌دهد. توجه داشته باشید که ASL در کانال 2، در حداکثر فشار، به 50 دسیبل می‌رسد در حالی که ASL در کانال 1 به 30 دسی بل می‌رسد، به این معنی که نشتی احتمالاً به کانال 2 نزدیک تر است. نمودار مکان نشان می‌دهد که نشتی در حدود 7 متر از کانال 1 قرار دارد. شکل 8 همان نمودارهایی را نشان می‌دهد که در نرم افزار تشخیص الگو ( Noesis) ارائه شده‌است.

 

 

از 73 بخش، 2 بخش برای نشت، مشکوک گزارش شد. کارفرما پس از آزمایش تمام بخش‌ها، تست هیدروتست را بر روی هر دو بخش مشکوک انجام داد و نشتی تایید و پیدا شد. علاوه بر آن، نمودارهای مکان آکوستیک امیشن AE ثبت‌شده نیز تایید شد. آزمون در مدت 5 روز با آزمایش 10 تا 16 بخش در روز تکمیل شد.

 

 

دانلود مقاله لوله مدفون دارای تقاطع با جاده و رودخانه -تشخیص نشت با آکوستیک امیشن

print