پروژه های انجام شده توسط شرکت پایش وضعیت تتا

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت کف مخزن حین سرویس ارزیابی گردید و موقعیت نشتی و خوردگی شناسایی شد.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت کف مخزن نگهداری به قطر 85 متر حین سرویس ارزیابی گردید و موقعیت احتمالی نشتی شناسایی شد.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت رآکتور R-3301 حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی، نشتی و ترک‌های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت رآکتور حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی، نشتی و ترک‌های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت برج حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی‌های فعال، ترک و نشتی‌های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت کف مخزن ذخیره نفت خام حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی‌های فعال و نشتی‌های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت مخازن حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی‌های فعال، ترک و نشتی‌های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت مخزن تحت فشار کروی حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی‌های فعال، ترک و نشتی‌های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت رآکتور V632 حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی، نشتی و ترک‌های احتمالی شناسایی شدند.

 در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت مخزن تحت فشار کروی حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی‌های فعال، ترک و نشتی‌های احتمالی شناسایی شدند.

 در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت مخزن تحت فشار کروی حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی‌های فعال، ترک و نشتی‌های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت کف مخزن ذخیره نفت خام حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی‌های فعال و نشتی‌های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت کف مخازن Condensate به قطر 77 متر حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی‌های فعال و نشتی‌های احتمالی با تغییر Level شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت مخازن تحت فشار  PSA حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر ترک و نشتی‌های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت رآکتور R401 حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی، نشتی و ترک‌های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت کف مخازن Condensate به قطر 77 متر حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی‌های فعال و نشتی های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت کف مخزن به قطر 100 متر حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی‌های فعال و نشتی های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت کف مخزن Condensate حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی‌های فعال و نشتی های احتمالی شناسایی شدند.

 در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت سقف، دیواره و کف مخازن اتیلن حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی‌های فعال، ترک و نشتی‌های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت راکتور حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی، نشتی و ترک‌های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت کف مخازن نگهداری به قطر 60 متر حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی های فعال و نشتی های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت مخازن تحت فشار  PSAحین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر ترک و نشتی‌های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت کف مخزن کاندنسیت به قطر 78 متر حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب هایی نظیر خوردگی‌های فعال و نشتی‌های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت کف مخزن آب آتش نشانی به قطر 30 متر حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی‌های فعال و نشتی‌های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت خط لوله PRG به مدت 365 روز به صورت آنلاین و 24 ساعته حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر ترک و نشتی‌های احتمالی شناسایی شدند.

 در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت مخازن تحت فشار(کروی و بولت) حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی‌های فعال، ترک و نشتی‌های احتمالی شناسایی شدند.

       در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت خطوط لوله مدفون به قطر 56 اینچ حین سرویس ارزیابی گردید و موقعیت نشتی شناسایی شد.

در این پروژه با بکارگیری آزمون‌های آکوستیک امیشن و التراسونیک وضعیت سقف، دیواره و کف مخازن نگهداری حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی‌های فعال، ترک و نشتی‌های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت کف مخازن نگهداری حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی‌های فعال و نشتی‌های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت کف مخازن نگهداری حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی‌های فعال و نشتی‌های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت 56  مخزن تحت فشار  CNG به صورت آنلاین ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی فعال، ترک و نشتی‌های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت مخازن CNG جایگاهی حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی های فعال، ترک و نشتی‌های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت ترانسفورماتور حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر تخلیه جزئی، جرقه زنی و …. شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت ولوها حین سرویس ارزیابی گردید و  نشتی‌های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت کف مخازن حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی‌های فعال و نشتی های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت پوسته کمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار گاز حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی‌های فعال، ترک و نشتی‌های احتمالی شناسایی شدند.

در این پروژه با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت مخازن تحت فشار LPG  حین سرویس ارزیابی گردید و آسیب‌هایی نظیر خوردگی‌های فعال، ترک و نشتی‌های احتمالی شناسایی شدند.