تحلیل FFS و تخمین عمر باقیمانده مخازن

تحلیل FFS یک سری ارزیابی‌های کمی مهندسی می‌باشد که به منظور تعیین و تایید یکپارچگی ساختاری و انسجام مکانیکی تجهیزات در حال سرویس و دارای ترک، و یا هر نقص دیگر ایجاد شده در حین ساخت و یا سرویس، انجام می‌پذیرند. ظروف تحت فشار، مخازن ذخیره و سیستم‌های لوله‌کشی با گذشت زمان در معرض انواع گوناگونی از تخریب قرار می‌گیرند که این امر در نهایت یکپارچگی سیستم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در چنین شرایطی، اجرای ارزیابی‌های مهندسی نظیر FFS جهت بررسی یکپارچگی ساختاری و امکان افزایش ایمن عمر تجهیزات دارای نقص امری مفید و در عین حال ضروری به نظر می‌رسد. طبق دستورالعمل FFS ، ابتدا تخمینی محافظه کارانه از نرخ تخریب سازه محاسبه می‌شود؛ سپس میزانی از پیشرفت تخریب که سازه می‌تواند تحمل کند، تعیین گردیده و برنامه بازرسی آتی به گونه‌ای کــه پیش از زمـان پیش‌بینی شده از کـارافتـادگـی تجهیـز باشــد مشخص می‌گردد.

تتا با همکاری متخصصین با تجربه در حوزه FFS، خدمات مرتبط با تحلیل انواع مخازن نگهداری و تحت فشار را ارائه می‌نماید.

print