پایش وضعیت (cm) چیست؟

پایش وضعیت (Condition Monitoring) که به اختصار با CM نشان داده‌ می‌شود، در واقع یک فرآیند نگهداری است. این فرآیند [...]