سنسورهای آکوستیک امیشن _تعیین قابلیت تکرارپذیری

تعیین قابلیت تکرارپذیری سنسورهای آکوستیک امیشن آکوستیک امیشن (AE) یک تکنیک تست غیرمخرب غیرفعال است که از دهه 1970 به [...]