ترانسفورماتورها – چک لیست بازرسی دوره‌ای

خرابی‌های ترانسفورماتورها را می‌توان به سه دسته‌ی الکتریکی، مکانیکی و حرارتی تقسیم‌بندی کرد. همچنین می‌توان خرابی‌ها را به دو دسته [...]