آزمایش آکوستیک امیشن مخازن تحت فشار هوای فشرده در تولید دارو

نشت، ترک و خوردگی در مخازن تحت فشار خطری جدی برای اپراتورهای سیستم‌های تولید دارو ایجاد می‌کند. آسیب قریب الوقوع [...]