ترموگرافی (Thermography)

طبق تعریف، ترموگرافی عبارتست از تکنیک ردیابی و اندازه‌گیری تغییرات حرارت تشعشع‌یافته از نقاط مختلف یک جسم و تبدیل آنها به [...]