توربین بادی _ بررسی روش‌های تشخیص آسیب

نظارت بر سلامت ساختاری برای یک سیستم توربین بادی منابع انرژی تجدیدپذیر به دلیل بحران اخیر انرژی و تمایل به [...]