بکارگیری همزمان حفاظت کاتدی و بازدارنده‌های خوردگی فاز بخار در کف مخازن

در مقالات قبل با خوردگی کف مخازن نفتی و روش‌های حفاظت از آن آشنا شدیم. در این مطلب، روش‌ مدرن [...]