بکارگیری بازدارنده های خوردگی از نوع فاز بخار در کف مخزن

خوردگی کف مخازن نفتی یکی از مشکلات مهم ذخیره سازی نفت خام و مایعات گازی است. نشت مخازن بزرگ نفتی [...]