بکارگیری سیستم حفاظت کاتدی در کف مخازن

خوردگی کف مخازن نفتی یکی از مشکلات مهم ذخیره سازی نفت خام و مایعات گازی است. نشت مخازن بزرگ نفتی [...]