تخلیه جزئی _ ترانسفورماتورهای قدرت

بخش اول: تخلیه جزئی طبق تعریف ارائه شده توسط IEC ، تخلیه جزئی یک نوع تخلیه الکتریکی متمرکز شده­‌ است [...]