سنسورها – آزمون آکوستیک امیشن مخازن تحت فشار فلزی کروی

رویه‌های آزمایش و ارزیابی مخازن تحت فشار با آکوستیک امیشن یکی از جنبه‌های بسیار مهم آزمایش مخازن و ظروف تحت [...]