تست آکوستیک امیشن بر روی مخازن تحت فشار

نقص فنی و خرابی ناشی از نشت، ترک و خوردگی، خطرات جدی برای نیروگاه ها، مخازن تحت فشار و ماشین [...]