تشخیص نشت خطوط لوله مدفون، دارای تقاطع با جاده و رودخانه، با آزمون آکوستیک امیشن

مورد کاوی شماره 1 : Pipeline leak detection in 400m, 12’’ diameter, buried pipeline                [...]