لوله مدفون دارای تقاطع با جاده و رودخانه _ تشخیص نشت با آکوستیک امیشن

مورد کاوی شماره 1 : Pipeline leak detection in 400m, 12’’ diameter, buried pipeline                [...]