پایش وضعیت مدرن

در دنیای هوشمند، همه فرآیندها به طور مداوم و بمنظور بهینه سازی تجربه کاربری آنها تحت عملیات پایش وضعیت مدرن [...]