پایش وضعیت چیست؟

پایش وضعیت (Condition Monitoring) که به اختصار با CM نشان داده می شود، در واقع یک فرآیند نگهداری است. این [...]