حسگرها در پایش سلامت سازه

یک مرحله مهم در استراتژی پایش سلامت سازه، انتخاب مناسب حسگرهای مورد استفاده برای اندازه گیری متغیر فیزیکی مورد نیاز [...]