مواد پیزوالکتریک در نظارت و تعمیرات سلامت سازه

اخیراً مواد پیزوالکتریک به طور گسترده در تشخیص آسیب سازه‌های مختلف از جمله تیرها، صفحات و لوله‌ها به دلیل ویژگی‌های [...]