ترک خوردگی ناشی از تنش – مروری بر کاربردهای تکنیک آکوستیک امیشن

فعالیت‌های تحقیقاتی در مورد استفاده از تکنیک آکوستیک امیشن برای ارزیابی ترک خوردگی ناشی از تنش (SCC) در دهه‌های اخیر [...]