پایش وضعیت ترانسفورماتورهاي قدرت با آزمون آكوستيك اميشن (شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات)