پل، تونل، ساختمان

پایش وضعیت پل ها

با استفاده از آزمون آکوستیک امیشن، پل ها را هم به صورت دوره ای و هم بصورت پیوسته مورد ارزیابی قرار می گیرد. پایش دوره ای در این روش، مجموعه پل تحت بارگذاری قرار گرفته و سنسورهای تعبیه شده بر روی پل، سیگنال های منتشر شده را دریافت می نمایند. پایش پیوسته در این روش، آرایه ای از سنسورها در نقاط بحرانی پل متصل شده و برای مدت زمان مشخص اطلاعات آکوستیکی در حین فعالیت عادی پل جمع آوری و ارزیابی می گردد.

پایش وضعیت ریل ها

سیستم حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از شاخص های توسعه اهمیت بالایی دارد فلذا ایمنی سیستم ریلی می تواند تأثیر بسزایی در گسترش استفاده از آن داشته باشد. تتا، با سیستمی ساده و کاربردی بر اساس آزمون Guided Wave Ultrasound عیوب اصلی در ریل (ترک و ...) را شناسایی می نماید.

مجموعه خدمات در حوزه سازه های شهری و ساختمانی

پایش سلامت سازه های شهری و ساختمانی، به منظور بررسی خرابی‌های موضعی سازه، در صـورتی که به موقع شنـاسـایی و رفع نشـونـد، توسـعه پیـدا کــرده و منشأ خـــرابـی‌هـای کلـی می‌گردنـــد. از همیـــن رو مجمــــوعـه‌ ای از استراتژی‌ها و روش های نگه داری و عیب یابی گردآوری شده تا پیش از گسترش خرابی، با شناسایی به موقع آسیب، از وارد آمدن خسارت‌های بیشتر به سازه جلوگیری کند. انجام فرایند پایش سلامت سازه، بسته به میزان اهمیت یک سازه می‌تواند به صورت آزمایش‌های دوره‌ای بوده و یا با نصب تجهیزات پایش سلامت به صورت دائم بر روی سازه به صورت مستمر انجام گیرد.
تا مجموعه کاملی از خدمات پایش وضعیت و آزمون های غیرمخرب پیشرفته را برای ارزیابی ساختمان ها، سازه های تاریخی، پل و تونل ارائه می نماید.

1-آنالیز ریسک عمومی
2- آنالیز ریسک لرزه ای
3 - پایش سلامت سازه های فلزی و بتنی
4 - بازرسی پل ها
5- بازرسی ریل ها